1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

На Хмельничинні стартувала операція «Первоцвіт – 2018»

 

Відповідно до вимог Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рослинний світ» та «Про Червону книгу України», доручення Державної екологічної інспекції України № 28 від 16 лютого 2018 року «Про посилення заходів державного нагляду (контролю) щодо збереження ранньоквітучих об’єктів рослинного світу» на Хмельниччині стартувала природоохоронна операція «Первоцвіт - 2018».

Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області, спільно з представниками  органів МВС, будуть здійснюватись регулярні рейдові перевірки місць продажу ранньоквітучих видів рослин на території міста Хмельницького та області. Напередодні 8-го березня перевірятимуться усі торговельні майданчики та вокзали міст.

Нагадуємо, що згід­но з ді­ючим за­ко­но­давс­твом за по­ру­шен­ня по­ряд­ку прид­бання і збу­ту об’єк­тів рос­линно­го сві­ту, за­не­се­них до Чер­во­ної кни­ги Ук­ра­їни, ви­мог що­до охо­ро­ни та­ких ви­дів рос­лин, зни­щен­ня або не­за­кон­не ви­лу­чен­ня їх з при­род­но­го се­ре­до­ви­ща, вин­ні осо­би бу­дуть при­тяг­не­ні до ад­мі­ніс­тра­тив­ної від­по­ві­даль­нос­ті.

Зок­ре­ма, стат­тя 90 КУ­пАП свід­чить, що по­ру­шен­ня ви­мог що­до охо­ро­ни ви­дів тва­рин і рос­лин, за­не­се­них до Чер­во­ної кни­ги Ук­ра­їни, по­гір­шення се­ре­до­ви­ща зрос­тання рос­лин, за­не­се­них до Чер­во­ної кни­ги Ук­ра­їни, зни­щен­ня, не­за­кон­не ви­лу­чен­ня їх з при­род­но­го се­ре­до­ви­ща тяг­не за со­бою нак­ла­ден­ня штра­фу на гро­ма­дян 340–510 грн. і на по­са­до­вих осіб — 510–850 грн. з кон­фіска­ці­єю не­за­кон­но до­бу­то­го.

 

2018-03-03